Sjednica Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara OFM

Split, 24. - 25. studeni 2009.

U prostorijama «Franjevačkoga klerikata o. fra Ante Antić» Provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu (Trstenik) 24. i 25. studenoga održana je redovita sjednica JKPMOFM. Bili su prisutni svi provincijalni ministri i Tajnik, a većem dijelu sjednice prisustvovao je i naš novi generalni definitor iz Rima fra Ernest Siekierka. Dobivši vijest da je preminuo fra Ignacije Gavran, zaslužni franjevac i dugogodišnji profesor u Visokom, pomolili smo se i za njega.

Nakon molitve fra Josip Sopta, predsjednik Konferencije, pozdravio je sve prisutne. Osobito je pozdravio novoizabranoga Generalnog definitora koga već dugo poznajemo jer je radio u Generalnom tajništvu za formaciju i studije, a u posljednje vrijeme je bio i generalni tajnik Reda. Čestitao je fra Lovri Gavranu, novoizabranom provincijalnom ministra Provincije Bosne Srebrene, te fra Željku Toliću na ponovnom izboru za provincijalnoga ministra. Fra Lovri je poželio da bude obogaćenje i osvježenje u radu Konferencije.

Ovdje iznosimo sam ono najvažnije iz rada Konferecnije.

1. Predstavljanje naše Konferencije

- Fra Josip Sopta je uime Konferencije generalnom definitoru fra Ernestu kratko predstavio našu Konferenciju i svaku provinciju zasebno, ocrtavši situaciju u kojoj se pojedina provincija nalazi i djeluje. Spomenuo je da braća u svim provincijama uglavnom rade u pastoralu, ali ima i različitih drugih oblika evangelizacije, napose rad u svetištima. Bliski su s ljudima i narod voli svoje fratre. Imamo braće i izvan provincija, napose u Zapadnoj Europi i Americi, ali isto tako i u misijama.

Na razini Konferencije imamo neke zajedničke inicijative (prevođenje i tiskanje dokumenata Reda, zajedničke pripreme za doživotne zavjete, redoviti susreti novaka), ali trebat će još puno toga pa smo zato i stavili na dnevni red naloge Generalnog kapitula konferencijama. Odnosi s biskupima su uglavnom dobri što se pokazalo i na završnom slavlju 800. obljetnice Reda na kojemu su sudjelovali gotovo svi naši biskupi. I s drugim redovnicima su odnosi vrlo dobri, a na razini franjevaštva postoji VFZ-a, kojemu je sada na čelu fra Željko Tolić. Na toj razini imamo dosta zajedničkih inicijativa i pothvata (Biografski leksikon, Franjevački izvori…).

 

2. Izvješće Generalnog definitora

Fra Ernesto je zahvalio na pozdravu i predstavljanju stanja u Konferenciji, istaknuvši da je iznenađen mnoštvom inicijativa koje su pokrenute i ostvarene. Dok je čitao u «Fraternitasu» izvješće o završnom slavlju 800. obljetnice Reda, bio je obradovan što je toliko toga ostvareno. Pohvalio je našu brzinu u prevođenju i tiskanju dokumenata Reda. U tome smo primjer svima ostalima. Generalni ministar i uprava to cijene i to im je znak da ozbiljno i odgovorno pristupamo nastojanjima Reda u življenju naše franjevačke karizme. Lijepo je da su nalozi Generalnoga kapitula uvršteni u dnevni red sjednice.

Fra Ernesto je kratko izvijestio o sjednici Generalnoga definitorija na kojoj su priredili i jedan dokument - projekt «Ponovno krenuti od Evanđelja». U njemu je razrađeno animiranje Reda kroz sljedeće šestogodište, po jedna tema za svake dvije godine. Ispričao se što još nisu potvrdili naše Statute, iako su stigli na vrijeme. Naime, tek su sad imenovali statutarno povjerenstvo. To će biti uskoro, jer koliko je on vidio ne bi trebalo biti problema.

Generalni ministar će 8. prosinca potpisati promjene u GGKK i GGSS. To će trebati prevesti i tiskati novo izdanje, barem GGSS. Za GGKK može se naći i drugo rješenje jer su promjene vrlo male.  

Razmatrali su i pitanje generalnih vizitatora i njihovih izvješća. Kad stigne izvješće gen. vizitatora dobiju ga svi, ali običaj je da ga prouči i iznese generalni definitor zainteresirane zone i onda se o njemu raspravlja i prihvaća ga se. Iz tih izvješća da se zamijetiti da se u nekim jedinicama ne posvećuje dostatna pažnja slavlju provincijskih kapitula. Negdje se to prebrzo i površno čini te će biti potrebno tu neke stvari mijenjati. O tom će biti govora na susretu generalnih vizitatora. Možda se i primijeni praksa talijanskih provincija koje imaju kapitul u dva dijela: izborni i radni dio na kojemu se onda smireno izrađuje program.

Isto je tako očito iz izvješća generalnih vizitatora da u provincijama još uvijek većinom nemaju izrađene dokumente za početnu i trajnu formaciju, a negdje nemaju ni dobro oblikovane strukture formacija. I služba ekonoma u našim bratstvima zahtijeva više pažnje i prikladnu formaciju za tu službu. Iskustvo govori da je dobro službu ekonoma odvojiti od službe gvardijana, ali za to treba formirati ljude.

U svom pismu za sjednicu Konferencije Generalni ministar piše i o «moratoriumu» o čemu govori nalog br. 10 Generalnog kapitula. Doista je važno da braća, nakon određenog perioda, imaju prilike malo se zaustaviti i provjeriti gdje su i kamo idu, da osvježe i obogate svoju formaciju. To ne bi trebao biti izbor pojedinca, nego nešto obavezno za sve. Generalna uprava je napravila prikladan listić na kojemu objašnjava zašto je to potrebno i pruža nacrt programa za moratorij.

Iz izvješća generalnih vizitatora i iz različitih dopisa koji dolaze u Generalnu kuriju vidi se da braća veoma slabo poznaju naše zakonodavstvo, napose GGKK i GGSS. Bit će potrebno da se ponovno posveti više pažnje upoznavanju i produbljivanju temeljnog zakonodavstva našega Reda. Za to može biti prikladan trenutak sada kad dobijemo nove GGSS. Lijepo je što marljivo prevodimo i tiskamo dokumente Reda, dodao je fra Ernesto, ali možda bi bilo potrebno na različitim susretima pomoći braći da ih prouče i usvoje.

Spomenuo je da su odlučili nastaviti s redovitim susretima s novoizabranim provincijalnim ministrima i generalnim vizitatorima, kao i s predsjednicima konferencija. U šestogodištu će se organizirati i susret Gen. uprave s pojedinim konferencijama i treba što prije odrediti datum, jer obveze Generalnog ministra su velike. Jednako vrijedi i za njegove pohode provincijama. On želi nastaviti s tom praksom i moli da se provincije dogovore tako da može svaki put pohoditi dvije susjedne provincije. Tako će se dobiti na vremenu.

U sljedećem šestogodištu predviđeno je 8 velikih susreta na razini Reda (spomenuo je susret tajnika za formaciju i studije, tajnika za misije i evangelizaciju, susret duhovnih asistenata klarisa, provincijskih arhivara…).

Zahvalio je uime Generalnog ministra za sve što je naša Konferencija učinila prigodom 800. obljetnice Reda.

Fra Josip Sopta, predsjednik Konferencije, zahvalio je fra Ernestu na iscrpnim informacijama iz središta našeg Reda i potaknuo braću da u razgovoru s našim Definitorom saznaju još više.

Najprije je fra Viktor Papež kratko izvijestio o slavlju 800. obljetnice Reda u Sloveniji i spomenuo je neke važne inicijative. Prije dva tjedna slovenska nacionalna TV je prikazala film o sv. Franji i djelovanje franjevaca u Sloveniji. I oni su uspjeli dobiti poštansku marku u prigodi jubileja, a viši franjevački poglavari i poglavarice su uputili i svoju poruku predsjedniku Parlamenta i nju su predali svim parlamentarcima. Mediji su to veoma dobro popratili. U poruci su istakli neke problema s kojima se susreću.

Fra Lovro Gavran je spomenuo da je BK BiH samoinicijativno uputila lijepu poruku franjevačkim zajednicama u BiH.

Čuvši koliko toga je na našem području učinjeno, fra Ernesto je predložio da bi možda bilo vrijedno sve to skupiti i na neki način objaviti. Bilo bi lijepo kad bi sve to poslali i u Kuriju. I inače bi bilo dobro da sva franjevačka izdanja iz naših provincija dođu i u Kuriju jer je sadašnji arhivar za to veoma zainteresiran.

 

3. Osvrt na naloge Generalnoga kapitula

Fra Nikola je iz završnog Dokumenta Generalnog kapitula izvukao one naloge koji se tiču Konferencije i o nekima od njih se više razgovaralo i tražilo načine kako ih ostvariti.

Nalog br. 8 traži od konferencija da priprave projekt animacije/formacije za gvardijane i odgovorne na drugim područjima. O tome se dugo razgovaralo, spominjalo prijašnja iskustva (susret gvardijana), razmišljalo o načinima kako to ostvariti. Bilo je dosta prijedloga (organizirati susrete u provincijama,  organizirati zajedničke susrete, ali za manje grupe da se može učinkovito raditi…). To je povjereno Međuprovincijskom tajništvu za formaciju i studije.

Kad je fra Viktor izvijestio o njihovom iskustvu, provincijalni ministri su ga zamolili da to kratko sroči i opiše te pošalje svima jer im to može poslužiti kao model.

Za nalog br. 17 zadužuje se Međuprovincijsko tajništvo za misije i evangelizaciju koje će ga proučiti i dati svoje prijedloge kako ga ostvarivati u provincijama i na razini Konferencije.

 

 

4. Raspodjela dužnosti i konkretnih zaduženja unutar Konferencije

 U našoj je Konferenciji već uhodana praksa da svaki provincijalni ministar zajedno s radnim tijelima Konferencije bude zadužen za pojedino područje života i poslanja braće.

Poslije bratskog razgovora provincijalni ministri su se ovako dogovorili:

- Formacija i studiji  (uz pomoć Međuprovincijskog tajništva za formaciju i studije) - fra Željko Tolić.

- Za misije i evangelizaciju (uz pomoć Međuprovincijskog tajništva za misije i evangelizaciju) - fra Lovro Gavran.

- Za FSR i Framu - fra Ivan Sesar.

- Za pastoral zvanja (uz pomoć Međuprovincijskoga vijeća promicatelja zvanja) - fra Željko Železnjak.

- Za pravna pitanja - fra Viktor Papež.

Podijeljena su i neka konkretna zaduženja:

- Fra Željko Tolić će što prije sazvati provincijske tajnike za formaciju i studije. Oni će između sebe predložiti kandidate za međuprovincijskog tajnika za formaciju i studije koga će na njihov prijedlog imenovati Konferencija. Imaju zadatak da u sljedećoj godini izrade RFF (Uredbu franjevačke formacije) i Ratio studiorum za našu Konferenciju.  U tom im može dobro poslužiti ono što je Provincija u Sloveniji već objavila.  Kad fra Viktor Papež napravi projekt formacije za gvardijane i time će se pozabaviti (usp. Nalog br. 8).

- Fra Lovro Gavran će što prije sazvati provincijske tajnike za misije i evangelizaciju. Oni će između sebe predložiti kandidate za međuprovincijskog tajnika koga će, na njihov prijedlog, izabrati Konferencija.  Trebaju razraditi nalog br. 17 Generalnog kapitula 2009. godine, razmisliti o tome kako braći - na razini Konferencije i provincija - pomoći da prouče i implementiraju u našu stvarnost dokument o franjevačkom župnom pastoralu «Poslani evangelizirati u  župi u bratstvu i malenosti».

- Fra Željko Železnjak će što prije sazvati provincijske promicatelje zvanja. Oni će između sebe predložiti kandidate za međuprovincijskog koordinatora pastorala zvanja koga će, na njihov prijedlog, imenovati Konferencija.

- Za delegata naše Konferencije za Međunarodno vijeće za pravdu, mir i skrb za stvoreno imenovan je fra Mijo Džolan, ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira.

Budući da je za vrijeme sjednice stigla vijest o smrti fra Ignacija Gavrana, zaslužnog franjevca Provincije Bosne Srebrene, program je bio malo ubrzan kako bi fra Lovro i drugi mogli stići na sprovod.

Na kraju je predsjednik zahvalio svima, napose Generalnom definitoru i fra Željku Toliću koji nas je sa svojom braćom, na čelu s gvardijanom fra Šimunom Bilokapićem, bratski ugostio.

Fra Nikola Vukoja, tajnik

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1255
Ovaj mjesecOvaj mjesec46070
UkupnoUkupno7512903

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 128