Split-Trstenik: Izborni kapitul OFS-a „Blagovijest“

Redoviti izborni kapitul Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Blagovijest“, Split – Trstenik, na kojem se biralo Vijeće Mjesnoga bratstva OFS-a na mandat od tri godine (2017. – 2020.), održan je u nedjelju, 26. ožujka 2017. u Franjevačkom samostanu Oca fra Ante Antića u Splitu na Trsteniku pod predsjedanjem Mile Šuto, OFS,  područne ministre Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a sv. Leopolda Mandića, a u nazočnosti fra Ivice Martinovića, TOR, područnog duhovnog asistenta.


Ministra i članovi Vijeća Mjesnoga bratstva OFS-a „Blagovijest“ u prvom mandatu 2013.-2016. bili su:

 • Mira Maslov, OFS, ministra
 • Ljiljana Koludrović, OFS, zamjenica ministre
 • Ivanka Dabro, OFS, tajnica
 • Danijel Pfeifer, OFS, blagajnik
 • Silvana Đilas, OFS, povjerenica za formaciju
 • Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent

„Bratstvo okupljeno na kapitulu bavi se sadržajima koji se tiču njegova života i organizacije (usp. GK 49, 2) i ima izbornu vlast i vlast odlučivanja, uzimajući u obzir odredbe upravnih tijela viših razina“ (Statut Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a, 9, 1).

Na izborni kapitul pozvani su svi trajno zavjetovani članovi OFS-a „Blagovijest“: Iva Babić, OFS, Hanija Butorović, OFS, Marija Dabić, OFS, Ivanka Dabro, OFS, Silvana Đilas, OFS, Sloven Filipović, OFS, Snježana Glibota Burica, OFS, Petra Jelavić Šako, OFS, Zoran Jurišić, OFS, Mladen Knezović, OFS, Ljiljana Koludrović, OFS, Mira Maslov, OFS, Fani Mladinić, OFS, Danijel Pfeifer, OFS, Mirjana Pleić, OFS, Mirjana Privšek, OFS, Marija Radan, OFS, Jasminka Stazić, OFS, Smilja Vuko, OFS i fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent [„Asistenti su članovi vijeća i kapitula na svojoj razini, aktivno sudjeluju u radu tih tijela i glasuju o odlukama i zaključcima što ih ta tijela donose, ali nemaju pravo glasa na izborima i u ekonomskim pitanjima“ (usp. Generalne konstitucije OFS-a, 90, 2; Statut Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a, 53; Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju u OFS-u, 12, 3; 13,3)].

Izostanak su, iz objektivnih razloga, opravdali Marija Dabić, OFS, Zoran Jurišić, OFS, Ljiljana Koludrović, OFS, i Smilja Vuko, OFS.

Program izbornog kapitula odvijao se u dva dijela: prvi, – predizborni dio, i drugi, – izborni dio.

Prvi(predizborni) dio

Kapitul je započeo Molitvom prema Obredniku OFS-a (str. 43.). Fra Domagoj Runje, OFM, gvardijan, pozvan od Vijeća OFS-a „Blagovijest“ pozdravio je sve sudionike kapitula te istaknuo da u svim sastavnicama Franjevačke obitelji, pa i u Mjesnom bratstvu OFS-a „Blagovijest“, kapitul ima važnu i značajnu zadaću te zaželio dobar i plodonosan rad na kapitulu dodavši da će se pomoliti za uspjeh kapitula te za sve sudionike i njihove obitelji.

Pozdrave je svim sudionicima uputila i ministra Mira Maslov, OFS. Posebno se zahvalila za trud i vrijeme Mili Šuto, OFS, područnoj ministri i predsjedateljici kapitula kao i fra Ivici Martinoviću, TOR, područnom duhovnom asistentu, svim članovima Vijeća OFS-a „Blagovijest“ i svim članovima kapitula za dobru suradnju u trogodišnjem mandatu služenja braći i srestrama u Bratstvu. Zahvalila je i svojoj obitelji i obiteljima svih članova Bratstva. Spomenula je u zahvalnici posebnu zahvalu franjevcima na Trtseniku na čelu s gvardijanom  fra Domagojem, za svekoliku pomoć i podršku.

Fra Stipe, OFM, duhovni asistent s razine svoje službe pozdravio je sve sudionike kapitula i područnu ministru Milu, predsjedateljicu kapitula. Naglasio je da je služba područne ministre most suradnje i gradnje sa zadaćom komunikacije i interkomunikacije između područne, nacionalne i mjesne razine OFS-a. Potom je pozdravio fra Ivicu Martinovića, TOR, predsjedatelja molitvi na izbornom kapitulu OFS-a „Blagovijest“. Fra Ivica, napomenuo je fra Stipe, obnaša različite službe u svojoj zajednici (župnik, gvardijan i duhovni asistent u samostanu i župi sv. Obitelji, Split–Sukoišan). Ovih dana fra Ivicu su braća njegove Franjevačke zajednice izabrala za provincijala Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Jeronima (TOR), sa sjedištem u Zagrebu. Fra Stipe je uime svih sudionika kapitula čestitao fra Ivici za preuzetu službu te zaželio ljudsko-kršćansku mudrost u služenju braći.

Nakon pozdrava s. Mila, OFS, područna ministra iznijela je i za mjesnu razinu aktualizirala glavne poruke predavanja generalnoga ministra Tibora Kausera, OFS, naslovljenoga „Vođenje i animiranje – osnovni elementi upravljanja OFS-om“. Navodimo neke važne naglaske temeljene na Bibliji, smjernicama crkvenoga učiteljstva na razini Crkve i OFS-a:

„Svako bratstvo bilo koje razine animira [pokreće] i njime upravlja vijeće i ministar koje izabiru zavjetovana braća i sestre po Konstitucijama. (Pravilo OFS-a 21.)

Uloga i zadaća vijeća i ministara na različitim razinama jest animirati i voditi bratstva, u bratskom i kolegijalnom duhu.

Različiti su dari, a isti Duh. (1 Kor 12,4)

Svatko od nas ima dar služenja bratstvu. Ne postoji osoba koja nije primila nikakav dar. I to je vrlo, vrlo važno znati kad se razmišlja o osobnom služenju u bratstvu. Osim toga, isti Duh Sveti ne samo da po sakramentima i službama Božji Narod posvećuje i vodi i krepostima ga uresuje, nego svoje darove “dijeleći kako hoće” (1 Kor 12,11) dijeli među vjernike svakoga staleža također posebne milosti, kojima ih čini sposobnima i spremnima da prime razna djela ili dužnosti korisne za obnovu i veću izgradnju Crkve, prema onomu: “Svakomu se daje očitovanje Duha na korist” (1 Kor 12,7). (LG 12)

Animiranje i vođenje u OFS-u povjereno je vijeću. To je zajednička zadaća, zajednički rad, zajedničko služenje. Ne postoji osoba koja u sebi ima sve darove i karizme. Bog ih je podijelio, kao što smo već vidjeli u poslanici sv. Pavla. Stoga je potrebno služenje svakoga tko je izabran u vijeće.

Svako bratstvo animira i vodi vijeće koje ima svoga ministra. Nije ministar taj koji ima svoje vijeće! Oni moraju animirati i voditi u bratskom duhu, kolegijalno. Trebaju živjeti i djelovati kao malo bratstvo unutar većeg bratstva. Svaki je vijećnik najprije član vijeća, a tek potom ima posebnu službu unutar vijeća. Zajedničko služenje bratstvu, razmjena ideja i pronalaženje zajedničkog načina razmišljanja, zajedno tražiti dobro bratstva važnije je od vršenja pojedine službe. Nitko ne može reći da nije zainteresiran za tu problematiku ili da ne želi biti uključen u ta pitanja. Svaki član vijeća dijeli radosti, probleme, brige, ali i rad i zadaće drugih članova vijeća. Upravo to znači voditi i animirati bratstvo po vijeću, tako bismo trebali upravljati Redom“, posebno je naglasila područna ministra Mila, OFS.

Fra Ivica, TOR, područni duhovni asistent, u svom duhovnom nagovoru istaknuo je da smo uzeli veoma znakovito ime za naše Mjesno bratstvo OFS-a, a to je „Blagovijest“. Čestitao je „Imendan“ svim kapitularcima i predočio služiteljsku ulogu Blažene Djevice Marije i stavio istu za uzor našemu OFS-u. „Marija svjesno i slobodno odgovara potvrdno na Božju riječ. Odgovara s 'Neka mi bude po Riječi Tvojoj' (Lk 1, 38) onomu čemu ne može sagledati ni dosege ni posljedice, ali vjeruje da je Bog neće napustiti niti iznevjeriti. Marija se posve otvara budućnosti s Bogom. Marija je iskrena vjernica. Ona ne glumi poniznost, nego doista iskreno priznaje kakva ona realno jest: neznatna Božja službenica. Njezina 'veličina' ne leži u njezinim planovima, nego u poslušnosti Bogu, u izvršenju svoga poslanja (služenja) i u ljubavi prema ljudima. Marija, skromna službenica, povjerovala je u Božju poruku, u blagu i radosnu vijest. Postala je sredstvo Božjega obećanja, uzor čvrstine u vjeri i majka Isusa, Mesije, onoga koji će – definitivno i u punini – pokazati da je Bog ljubitelj ljudi, da je vjerni Emanuel, da je vjerodostojan da se na njega čovjek i narod oslone, i to bez pridržaja“, istaknuo je fra Ivica.

Izvješće o životu i radu u protekle tri godine podnijela je Mira Maslov, OFS, ministra mjesnog bratstva OFS-a „Blagovijest“, uključivo i financijsko poslovanje. Mjesno bratstvo OFS-a „Blagovijest“„ ustanovljeno je 26. ožujka 2012. godine i najmlađe je Mjesno bratstvo u Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a Sv. Leopolda mandića (Područno bratstvo broji 25 mjesnih bratstava)!

Naše Mjesno bratstvo OFS-a broji devetnaest (19) trajno zavjetovanih članova; šest članova (6) je u novicijatu i trideset (30) simpatizera.

Dvije sestre trajno zavjetovane (Irena Bibić, OFS i Dina Vrcan, OFS) prešle su zbog objektivnih razloga i radi mjesta stanovanja u Mjesno bratstvo sv. Frane, Split–Obala.

Što se tiče formacije u našem Mjesnom bratstvu, imamo dva mjesečna susreta: prvi ponedjeljak u mjesecu, predavanje i diskusija, a drugi ponedjeljak u mjesecu misu i agape, dok Vijeće Mjesnoga bratstva, pod predsjedanjem ministre ima svakoga mjeseca redovite sjednice. U razradi tema držimo se programa nacionalnoga i područnoga bratstva, a obrađujemo i neke svoje specifične teme, za naš prostor i kontekst. Silvana Đilas, OFS, povjerenica za formaciju, zajedno sa ministrom i duhovnim asistentom sudjeluje u postupnoj formaciji članova. No, imamo i neformalnih susreta na osobnoj i zajedničkoj razini. Vijeće bratstva pod predsjedanjem ministre održava prigodne susrete. Uglavnom se na takvim susretima moli i raspravlja o stanju i perspektivi našega Mjesnoga brastva „ad intra“ (prema unutra) i „ad extra“ (prema vani). Isto tako raspravljamo o pravima, obvezama i dužnostima unutar našega Mjesnoga brastva te odnosima našega Mjesnoga bratstva prema Područnom i Nacionalnom te Međunarodnom Bratsvu. Osim toga, sestra Mira i članovi Vijeća te fra Stipe, duhovni asistent, imaju na osobnoj razini susrete s članovima bratstva, osobito sa simpatizerima.

Što se tiče blagajne, mlado smo bratstvo, učimo se i uhodavamo i u ekonomskoj dimenziji. Prihode koje imamo redovito su od članskog doprinosa, darova članova bratstva i donacija. Dobrohotnošću uprave Franjevačkoga samostana na Trsteniku dobili smo prostor koji nam služi za ured i arhiv našega Mjesnoga bratstva. Što se tiče obveza prema Područnom bratstvu koje ravna obveze i prema Nacionalnom bratstvu, kao što su obveza davanja redovitih godišnjih doprinosa i pretplate za glasilo „Bratstvo“,  uredno ih podmirujemo.

U razdoblju od 24. studenoga  2013. do 21. ožujka 2017. stanje novčanih sredstava  u našoj blagajni izgleda ovako:

Vrste prihoda: godišnji doprinos, darovi članova bratstva i drugih donatora;

Vrste rashoda: Slavlje trajnoga zavjetovanja i primanja, tradicionalna igra bratstva „tombola“, doprinos Područnom bratstvu, list „Bratstvo“, ostali troškovi.

Sveukupan prihod u navedenom razdoblju iznosi = 14.920,00 kn i 70,00 eura, sveukupni rashodi navedenoga razdoblja iznose = 13.452,06 kn.

Stanje blagajne OFS „Blagovijest“ na dan 21. ožujka 2017. iznosi=1.467,94 kn i 70,00 eura.

Svi novčani tijekovi zabilježeni su u blagajničkom izvještaju.

Mira, mjesna ministra, završila je trogodišnje „Izvješće“ o životu i radu Mjesnoga bratstva OFS-a „Blagovijest“ ovim riječima: Zahvalni budimo Bogu i jedni drugima. Temeljimo sebe i svoj rad, svoje biti i djelovati i u sljedećem mandatu (2017.-2020.) na sadržaju molitve sv. Franje Asiškoga „Svevišnji, slavni Bože“.

Drugi (izborni) dio

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskoga teksta koji ističe Isusovo „načelo služenja braći i sestrama“ (Iv 13, 1-17). Potom je uslijedio izbor prema odredbama Generalnih konstitucija OFS-a (GK čl. 76-80).

Ivanka Dabro, OFS, predložena je i izabrana za tajnicu kapitula, a za brojače glasova Snježana Glibota Burica, OFS i Danijel Pfeifer, OFS.

Izabrani su na trogodišnji mandat 2017.–2020.:

 • Mira Maslov, OFS, ministra
 • Marija Dabo, OFS, zamjenica ministre
 • Snježana Glibota Burica, OFS, tajnica
 • Danijel Pfeifer, OFS, blagajnik
 • Mladen Knezović, OFS, povjerenik za formaciju
 • Zoran Jurišić, OFS, povjerenik za informacije
 • Član Mjesnoga vijeća je i fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent.

Nakon izbora izabrani su potvrdili svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje te zajednički izrekli molitvu.

Nakon potvrde svoga franjevačkog zvanja i svoje spremnosti na služenje novoizabranih fra Ivica, TOR, područni duhovni asistent, podijelio je svima blagoslov svetoga našega oca Franje (Obrednik OFS-a, str. 23).

Na kraju Kapitula Mira Maslov, OFS, mjesna ministra darovala je, uime OFS-a „Blagovijest“ i u znak zahvalnosti Mili Šuto, OFS, područnoj ministri i fra Ivici Martinoviću, TOR, novoizabranom provincijalu na hrvatskome jeziku objavljenu i, osobito onima koji obnašaju vodstvene službe u Crkvi, vrlo korisnu knjigu: Brigita Perše, Menadžment u Crkvi. Vodstvo i organizacija crkvenih zajednica, Ravnokotarski Cvit, Lepuri 2015. Istu je knjigu fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent darovao Miri Maslov, OFS, mjesnoj ministri kao pomagalo pri obnašanju službe ministre.

Poslije izbornoga kapitula bio je agape koji su priredili članovi Mjesnoga bratstva OFS-a „Blagovijest“.

Izborni kapitul slikom je „zabilježio“ fra Nikola Dominis, franjevački bogoslov.

Fotografije


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1182
Ovaj mjesecOvaj mjesec66390
UkupnoUkupno7608891

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 76