Rim: Doktorirao fra Ivan Macut

U srijedu, 29. svibnja 2013. godine, na Papinskom Sveučilištu Antonianum u Rimu, na teološkom fakultetu, fra Ivan Macut obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann – Indagine sulla sua opera teologica - Ekumenska misao Oscara Cullmanna. Istraživanje njegova teološkog opusa, sa ukupnom ocjenom doktorskog studija Summa cum laude, te je time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grana ekumenska teologija. Voditelj disertacije bio je prof. dr. dr. Gianluigi Pasquale, a suradnici su bili prof. dr. Fulvio Ferrario i prof. dr. Jörg Lauster.


 

Kratka prezentacija doktorskog rada

Doktorski rad nosi naslov Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann. Indagine sulla sua opera teologica (Ekumenska misao Oscara Cullmanna. Istraživanje njegovog teološkog opusa). Rad je podijeljen na tri dijela: prvi dio – Život i prva ekumenska djela; drugi dio – Djela sa izrazito ekumenskom tematikom; treći dio – Ekumenska teologija Oscara Cullmanna i ocjena. U prvom dijelu rada u prvom poglavlju predstavljen je ukratko život i teološko djelovanje Oscara Cullmanna sa posebnim nagaskom na njegov boravak i rad na Drugom Vatikanskom saboru u ulozi promatrača. Drugo poglavlje prvog dijela posvećeno je njegovoj teologiji povijesti spasenja bez koje je nemoguće pravilno razumjeti njegovu ekumensku misao te prvim ekumenskim djelima (Sv. Petar, Tradicija, itd.).  Drugi dio rada sastoji se od tri poglavlja koja nose naslove njegova tri najvažnija ekumenska djela nakon Drugog Vatikanskog sabora: Pravi i pogrešni ekumenizam; Jedinstvo u različitosti; Putovi prema jedinstvu kršćana. U trećem dijelu rada u prvom poglavlju predstavljena je ekumenka teologija Oscara Cullmanna koja je proizašla iz studija njegovih teoloških djela te je u zadnjem poglavlju autor ocijenio njegovu ekumensku misao u cjelini te ukazao na eventualne mogućnosti gdje se ta ista misao može upotrijebiti za budući ekumenski dijalog između još uvijek razjedinjenih kršćanskih Crkava.

 

Kratki životopis

Ivan Macut, rodio se 3. listopada 1981. god., u Vukovaru, od oca pok. Ivana i majke Katice, rođ. Lah. Osnovnu školu pohađao je u Vukovaru, Imotskom i Sinju. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij pohađao je u Splitu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje je diplomirao akademske godine 2006/2007, sa radom iz dogmatskoga bogoslovlja, pod naslovom Promjena znanstvenih paradigmi i teologija stvaranja, pod vodstvom prof. dr. Nikola Bižace. Svečane je zavjete položio 10. rujna 2006. god. Za svećenika, na naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, zaređen je 24. lipnja 2007. god. Đakonsku godinu obavio je u župi sv. Franje u Imotskom, a tu je proveo i dvije godine u službi župnog vikara. 2009. godine uprava Provincije šalje ga na poslijediplomski studij iz međureligijskog dijaloga i ekumenske teologije u Rim.

Akademske godine 2009./2010. upisao je specijalizaciju iz fundamentalne teologije -  Znanosti o religijama na Papinskom sveučilištu Lateran (Pontificia Universitas Lateranensis) u Rimu, gdje je 24. lipnja akademske godine 2010./2011. god., sa ukupnom ocjenom cjelokupnog studija Summa cum laude, postigao akademski stupanj licencijata.

Akademske godine 2009./2010. na Papinskom Institutu za studij Arapskog jezika i islamistike (Ponticifio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica – P. I. S. A. I.) pohađao je kao izvanredni student i studij Uvod u Islam i Arapski jezik.

Od akademske godine 2011./2012. doktorand je na teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Antonianum (Pontificia Università Antonianum) u Rimu sa specijalizacijom iz ekumenske teologije, a ujedno pohađa predavanja i radi istraživanja vezana uz doktorski rad na Institutu za ekumenske studije San Bernardino (Istituto di Studi Ecumenici) u Veneziji. Također je u akademskoj godini 2012/2013 pohađao predavanja i na Valdeškom teološkom fakultetu u Rimu.

Piše i objavljuje znanstvene članke kako u domaćim tako i u inozemnim teološkim časopisima. Osim toga, recenzira knjige i piše duhovna razmatranja.

Područja kojima se posebno bavi jesu: ekumenska teologija, teologija religija, scijentologija.

Fotografije

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas213
Ovaj mjesecOvaj mjesec50642
UkupnoUkupno7736410

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 29